testar nytt

Stadgar

Gällande för Americars Höörs medlemmar

AMERICARS HÖÖR, stiftad den 1/10 –78 har till ändamål att genom möten och träffar verka för bevarande av medlemmars intresse för amerikanska, ombyggda och originella bilar, samt främjandet av god kamratanda..

MEDLEMSKAP:
 

§1

Medlem inväljes av klubben efter därom gjord skriftlig ansökan. Medlem ska vid inval vara fyllda 18 år. Medlem ska bevisligen ha ett seriöst intresse för såväl klubben som dess syfte. Följande månadsmöte efter inval ska vederbörande närvara för information om klubben och dess verksamhet. Det åligger också varje medlem att närvara vid minst sex månadsmöte om året. Efterföljs inte detta riskerar vederbörande att uteslutas ur klubben. Undantag gäller dem som har långt att köra till klubbstugan eller andra giltiga skäl.
 

§2

Medlem som inte erlagt stadgad årsavgift i den ordning som föreningens stadgar föreskriver, eller som på annat sätt brutit mot dessa stadgar kan av styrelsen uteslutas ur AMERICARS HÖÖR. Med ovanstående gäller om medlem skadat klubbens rykte och anseende. Medlem som begärts utesluten ska minst 14 dagar före det möte behandlingen ska ske underrättas om detta med rekommenderat brev. Vederbörande får medverka vid detta möte då även beslut ska fattas. Om vederbörande ej medverkar mister vederbörande sina rättigheter till försvar. Medlem kan även varnas. Vid tre varningar utesluts medlemmen automatiskt.
 

MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT:

 

§3

Då sökande av medlemskap beslutats antagen meddelas detta av klubbens kassör. Betalning sker antingen direkt till kassör eller genom postgiro. Medlem erhåller då medlemskort. Medlem erlägger en årsavgift av 450 kr. Det åligger varje enskild medlem att tillse att klubbens artiklar såsom medlemskort, dekaler, tröjor och dylikt inte utlånas, ges bort eller säljes. Alla medlemmar har en månad på sig att betala medlemsavgiften från det inbetalningskort är skickat.


DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR:

 

§4

Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera AMERICARS HÖÖR. Om tävling eller uppvisning arrangeras utanför Sverige, ska också vederbörande SF (?) ge sitt samtycke.


TÄVLINGSSEKTION:

 

§5

Denna sektion har ingen egen styrelse eller bokföring utan ingår som en arbetsgrupp i AMERICARS HÖÖR. Har som ändamål att organisera och tillvarataga medlemmars intresse för dragrace/streetrace.
 

§6

AMERICARS HÖÖR´s intressen handhas av en styrelse bestående av ordförande och två övriga ledamöter jämte två suppleanter. Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar. Avgår styrelsen före mandattidens utgång inträder den suppleant som på årsmötet blivit vald såsom styrelseledamot för tiden intill röstföljande ordinarie årsmöte.
 

§7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst hälften av antal ledamöter är närvarande.
 

§8

Styrelsen ska verka för AMERICARS HÖÖR´s framåtskridande och tillvaratagande av dess intresse. Ordförande är AMERICARS HÖÖR´s officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dess stadgars efterlevnad. I ordförandes frånvaro träder vice ordförande in i dennes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens beslut. Om inte särskilda skäl för avvikelser föreligger för nedan angivna åliggande bör det tillkomma sekreteraren, kassören och materialförvaltaren att utföra:

Sekreteraren att:

 • införa och förvara protokoll över styrelsens sammanträden.
 • registrera och förvara inkommande skrivelser.
 • om ordförande inte bestämmer annorlunda, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa.
 • upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

 Kassören att:

 • uppbära alla avgifter (och anslag) till och verkställa alla utbetalningar för AMERICARS HÖÖR, dock ska utbetalningar attesteras av ordföranden.
 • föra fullständig kassabok över AMERICARS HÖÖR´s räkenskaper.
 • föra medlemsmatrikel samt inventarieförteckning, där även AMERICARS HÖÖR´s förvärvade pris ska införas.
 • om styrelsen inte bestämmer annorlunda, förvara nämnda priser.
 • till betryggande belopp försäkra AMERICARS HÖÖR´s tillhörigheter.

 Materialförvaltaren att:

 • omhänderha allt material och svara för att materialet är i brukbart skick.
 • vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och nyanskaffning av material.
 • biträda kassören vid upprättande och förande av inventarieförteckning.

§9

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 


MÖTEN:

 

§10

Medlemsmöte hålls 12 gånger per år. Vid dessa möten får endast medlemmarna medverka. Årsmöte hålls i februari månad. Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte ska utfärdas senast sju dagar före mötet.
 

§11

Rösträtt tillkommer samtliga medlemmar.
 

§12

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

1.      Fråga om mötets behöriga utlysande.

2.      Val av ordförande för mötet.

3.      Val av sekreterare för mötet.

4.      Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.

5.      Styrelsens berättelse.

6.      Revisorernas berättelse

7.      Val av

-          årsmötets ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år

-          två ledamöter av styrelsen för en tid av två år

-          två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år

-          två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte deltaga.


VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION:

 

§13

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden januari – januari. Räkenskaperna, styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m.m. tillhandahålles revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.
 

§14

Revisorerna är ålagda att granska styrelsens förvaltning och räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju dagar före ordinarie årsmöte.


BESLUT:

 

§15

Beslut fattas med allmänt bifall eller avgöres genom omröstning (öppen eller sluten). Vid omröstning bestäms utgången – utom i fråga som omnämns i §17 – genom enkel majoritet. Om vid öppen omröstning som inte avser val uppstår lika rösttal ska det förslag gälla som biträds av ordförande. Vid val och sluten omröstning ska i händelse av lika rösttal lottning avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
 

§16

Beslut i frågor som rör AMERICARS HÖÖR´s ekonomi får inte fattas om frågan inte varit utlyst i föredragningslistan för vederbörligt möte.


ÄNDRING AV STADGAR:

 

§17

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om AMERICARS HÖÖR´s upplösning får endast avgöras vid ordinarie årsmöte. För godkännande av sådana förslag erfordras beslut av minst 2/3 av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna.
 

§18

I beslut om upplösning av AMERICARS HÖÖR ska på sista mötet beslutas hur klubbens tillgångar, såväl kapital som inventarier, utrustning m.m. ska fördelas.